NOWOCZESNY MODEL
SERWISOWANIA
APARATURY MEDYCZNEJ

KIM JESTEŚMY?

ZALIM Sp. z o.o. jest firmą prowadzącą kompleksową obsługę techniczną sprzętu medycznego, pobytowego, rehabilitacyjnego i laboratoryjnego w szpitalach, placówkach służby zdrowia, domach opieki itp.
Podstawowy zakres usług świadczonych przez ZALIM dotyczy zarówno sprzętu medycznego (dializy, monitory, elektrokardiografy, USG, elektroskalpele), urządzeń pobytowych (łóżka mechaniczne i elektryczne, orbitery, podnośniki), sprzętu rehabilitacyjnego (bieżnie, wanny do hydromasaży) jak również pozostałych instalacji tj. klimatyzacja, generatory i ogólny sprzęt instalacyjny.

NOWOCZESNY MODEL SERWISOWANIA APARATURY MEDYCZNEJ

ZALIM dzięki wieloletniemu doświadczeniu personelu na rynku polskim i hiszpańskim wypracowała i stosuje nowoczesny model zarządzania sprzętem w placówkach medycznych, który jest pionierskim rozwiązaniem w przypadku polskich placówek medycznych.
Firma podejmując współpracę z podmiotem medycznym zapewnia mu kompleksową opiekę serwisową nad całością sprzętu medycznego wykorzystywanego w placówce, niezależnie od jego rodzaju i marki, 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Oznacza to w praktyce, że ZALIM na stałe wprowadza do placówki swoich wysoko i wielostronnie wykwalifikowanych pracowników, którzy na bieżąco dbają o sprawne funkcjonowanie sprzętu medycznego znajdującego się w placówce.
W ramach podpisanych umów serwisowych, ZALIM przejmuje od obsługiwanych placówek odpowiedzialność za sprawność techniczną serwisowanego sprzętu, prowadząc paszporty aparatów.
Firma posiada międzynarodowe porozumienia z wiodącymi na rynku producentami sprzętu medycznego. Umowy te gwarantują między innymi stałe szkolenia technicznego personelu, serwisowanie sprzętu zgodnie z wymogami producentów i zakupy części zamiennych po preferencyjnych cenach oraz dostęp do technologii modernizacji sprzętu tych producentów.
Taki model zarządzania sprzętem w placówce medycznej prowadzi do racjonalnego zarządzania kosztami związanymi z utrzymaniem, serwisowaniem i naprawą sprzętu oraz innych wymiernych korzyści, w szczególności:

1

Prewencyjny serwis eliminuje przypadki wielu awarii wynikających z nadmiernej eksploatacji sprzętu medycznego w okresach międzyprzeglądowych i braku wymiany materiałów eksploatacyjnych w miarę ich bieżącego zużywania.

2

Obniżenie wartości cen części zamiennych uzyskanych dzięki bezpośrednim umowom ZALIM z producentami poszczególnych aparatów, poprzez uzyskanie cen hurtowych.

3

Zamawianie części zamiennych w miarę potrzeb wynikających z planowych działań serwisu ZALIM.

4

Możliwość planowania wydatków w określonej perspektywie czasowej miesiąca, kwartału, półrocza w zakresie przeglądów, zakupu części zamiennych.

5

Poprzez stały monitoring i kontrolę aparatury medycznej nie występuje możliwość dublowania zakupów i fakturowania tych samych napraw danego egzemplarza sprzętu medycznego.

6

Zagwarantowanie w pełni wykorzystania wszystkich funkcji danego aparatu dzięki bezpośredniemu szkoleniu lekarzy przez fachowców z ZALIM.

7

Wyeliminowania generowania nieuzasadnionych kosztów, wynikających z niedostatecznej znajomości sprzętu medycznego użytkowanego przez personel medyczny.

DORADZTWO

Usługi świadczone przez ZALIM zapewniają racjonalne zarządzanie sprzętem medycznym również poprzez naukowe, techniczne i ekonomiczne doradztwo dotyczące zakupu sprzętu medycznego i technologicznego, w tym jego konserwacji, eksploatacji jak również jego modernizacji i utylizacji.

KLUCZ DO SUKCESU

Wysoko wykwalifikowani pracownicy techniczni, służący w szpitalach do rozwiązywania problemów technicznych sprzętu medycznego, pobytowego, rehabilitacyjnego i laboratoryjnego są dostępni 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
Eksperci, którzy na bieżąco współpracują z pracownikami szpitali i centrów medycznych służąc im radą i wyposażając ich w specjalistyczną wiedzę dotyczącą aparatury medycznej.
Wprowadzenie najnowszych, zaawansowanych technologii w obszarze zdrowia, które spowodowały podniesienie poziomu leczenia i diagnostyki chorób. To z kolei przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności, wydajności i dynamiczności całego rynku, gdzie utrzymanie i serwisowanie urządzeń technicznych ma znaczącą pozycję i stanowi decyzyjny czynnik w jakości końcowej obsługi pacjentów.
Ta tendencja znaczenie zmodyfikowała usługi prowadzone przez ZALIM skierowane do szpitali. ZALIM stał się strategicznym dostawcą usług serwisowych dając najlepsze ekonomiczne i technologiczne rozwiązania na tym rynku.

ZAKRES USŁUG

1

Przeglądy, naprawa i utrzymanie sprzętu medycznego, pobytowego, rehabilitacyjnego, laboratoryjnego w szpitalach i innych placówek służby zdrowia łącznie z placówkami opieki geriatrycznej.

2

Dostarczanie części zamiennych.

3

Racjonalne zarządzanie sprzętem medycznym:
  • optymalizacji inwestowania i nabywania urządzeń przez cały okres ich użytkowania
  • naukowym, technicznym i ekonomicznym doradztwie dotyczącym zakupu sprzętu medycznego i technologicznego dla szpitali oraz jego konserwacji
  • kształceniu kadry w obsłudze sprzętu